03/12/2014 - 09:58

   ВУАРР - Русе кани студенти, преподаватели и партньори от бизнеса на тридневни семинари на теми Практики по управление и контрол на проекти и „Управление на риска в публичния и частния сектор...

01/13/2014 - 13:52
 Уважаеми студенти,
 
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Ви уведомява, че достигна лимита на индикативния брой студенти, провеждащи практическо обучение по Проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики". 
До отпускането на допълнителен брой студентски практики за ВУАРР, Ви информираме, че на този етап преустановяваме приема на договори между висшето училище и студентите-практиканти,  до увеличаване на лимита за броя включени студенти от ВУАРР. 
 
При текущи промени ще Ви информираме своевременно с ново...
09/17/2013 - 14:51

Председателят на комисията по земеделието и храните проф. д-р Светла Бъчварова и зам. министъра на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова дойдоха на посещение във ВУАРР - филиал Русе, придружени от русенските депутати г-н Добрин Данев и г-жа Екатерина Заякова.Гостите бяха посрещнати от административния директор на филиала г-н Веселин Митев, който ги запозна с учебната база.Проведоха се срещи със студенти, служители и преподаватели.Обсъдени бяха  въпроси, свързани с образованието, агробизнесът, туризмът, както и новите магистърски програми на ВУАРР.

09/10/2013 - 13:33

На 08 юли 2013 г. "Юробанк България" АД се присъедини към студентското кредитиране, като сключи типов договор с министъра на образованието и науката.От 09.09.2013 г. студентите и докторантите могат да кандидатстват за отпускане на кредити по ЗКСД към "Юробанк България" АД.Също така за кредити по ЗКСД , студентите и докторантите могат да кандидатстват и към "Банка ДСК" ЕАД, "Райфайзенбанк (България)" ЕАД и "Алианц Банк България" АД.

...