ПК "Учител"

Уважаеми колеги,

Напомняме ви, че продължава записването за придобиване на допълнителна професионална квалификация “Учител по икономически дисциплини” и „Учител по предприемачество, която осигурява нови възможности за реализация. Курсът стартира в края на месец септември. Отнася се за всички бакалаври от трети, четвърти курс и магистри!

Департаментът за езиково обучение, специализации и квалификации провежда целогодишно:

 • курсове за придобиване на квалификационни кредити (съгласно изискванията на наредба №15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти -1, 2 или 3 кредита);
 • курсове за придобиване на професионално-квалификационни степени (ПКС), при спазване на нормативно определените изисквания на педагогическите специалисти се присъждат последователно петте степени на професионална квалификация:
 • Пета ПКС - с успешно положен устен изпит по конспект;
 • Четвърта ПКС - с успешно положен писмен изпит по конспект;
 • Трета ПКС - с успешно завършена едногодишна професионално- педагогическа специализация;
 • Втора ПКС - с успешно защитена писмена разработка, свързана с анализ на приложена от кандидата диагностична процедура;
 • Първа ПКС - с успешно защитена писмена разработка с изследователски и иновационен характер, свързана с педагогическата практика на кандидата,

Департаментът за езиково обучение, специализации и квалификации провежда:

Специализации след ОКС„магистър“ по:

 • Образователен мениджмънт (само за завършили педагогически специалности)
 • Корпоративно лидерство
 • Екологична сигурност
 • Екологично земеделие и устойчиво развитие
 • Здравен мениджмънт
 • Агролесовъдство

Специализации след ОКС „бакалавър“ по:

 • Международна търговия
 • Корпоративна сигурност

Отнася се за всички бакалаври от втори, трети, четвърти курс и магистри при записване за новата учебна година!

 

За информация: Айтен Мухтар, тел. 0879602902,

e-mail: qualification@uard.bg