нормативни документи ВУАРР

Нормативна уредбаЗакон за висшето образование

Закон за развитието на академичния състав в Република България

Закон за насърчаване на научните изследвания

Закон за кредитиране на студенти и докторанти

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист"


Вътрешни нормативни документи на ВУАРРПравилник за устройството и дейността на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

Правилник за устройството и дейността на Филиал – Велико Търново (Русе) към Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

Наредба за прием, обучение и движение на студенти и докторанти

Правилник за реда на утвърждаване на учебната документация във ВУАРР

Правилник за организация на учебната дейност във ВУАРР

Правилник за формиране на учебната заетост на академичния състав във ВУАРР

Правилник за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във ВУАРР

Система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав във ВУАРР

Правилник за атестиране на академичния състав на ВУАРР

Правилник за атестиране на административния персонал на ВУАРР

Правилник за организиране и осъществяване на научноизследователската и консултантската дейност във ВУАРР

Правилник за устройството и дейността на Института за регионални изследвания към ВУАРР

Правилник за устройството и дейността на Центъра за професионална квалификация при ВУАРР

Правилник за устройството и дейността на Центъра за кариерно развитие при ВУАРР

Правилник за академичен обмен на студенти, докторанти, преподаватели и непреподавателски състав на ВУАРР

Правилник за устройството и дейността на Студентския съвет на ВУАРР

Правила за организация на научноизследователската дейност на студентите, докторантите и специализантите 

Правилник за обслужване на читателите в библиотеката при ВУАРР

Правилник за устройството и дейността на Издателския съвет при ВУАРР

Правилник за устройството, дейността, управлението и финансирането на Център за дистанционно обучение

Правилник за организацията на учебния процес в дистанционна форма на обучение

Система за контрол на качеството на обучението в дистанционна форма на обучение

Система за изпитване и оценяване на студентите в дистанционна форма на обучение

Справочник за организацията на достъпа до информационните ресурси на Интернет-системата за дистанционно обучение

Методика за оценка и избор на доставчици във ВУАРР

Методика за разработване на учебни материали и ресурси и трансферирането им в Интернет-системата за дистанционно обучение

Изисквания за разработване на учебни помагала на хартиен носител

Списък на екипа, осигуряващ обучението в дистанционна форма на обучение

Списък на техническите и комуникационните средства, използвани от студентите в дистанционна форма на обучение

Правила за разработване на учебни планове и учебни програми в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ във ВУАРР

Правилник за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища и признаване на ОНС „Доктор“ и научната степен „Доктор на науките“, придобити в чуждестранни висши училища или научни организации

Правилник за формиране на учебната заетост на академичния състав в дистанционна форма на обучение

Правилник за организация и провеждане на обучението в образователната и научна степен „Доктор“

Система за планиране и контролиране развитието на кадрите във ВУАРР и тяхното хабилитиране

Правила за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност

Стандарт за провеждане на консултации в дистанционно обучение

Правила за провеждане на изпити в дистанционно обучение

Правилник за организиране и осъществяване защитата на интелектуалната собственост във ВУАРР

Правила при разпознаване и признаване на чуждестранни партньори за академично сътрудничество


Етичен кодекс на академичната общност на ВУАРР

Правилник за дейността на Етичната комисия на ВУАРР

Правилник за административно обслужване на студенти, специализанти и докторанти във ВУАРР

Правилник за разглеждането на сигнали за нередност и студентски жалби във ВУАРР


Правилник за организацията и провеждането на учебни практики на студентите от ВУАРР

Правила за осигуреност на обучението на студенти от определени целеви групи във ВУАРР

Правила за провеждане на държавен изпит и защита на дипломна работа във ВУАРР


Стратегически план за развитие на ВУАРР

Стратегия за развитието на научноизследователската дейност на ВУАРР

Стратегически план за развитие и израстване на академичния състав на ВУАРР


Система за годишно планиране, отчитане и оценяване на научноизследователската дейност във ВУАРР

Правила за процедурни методи и средства за проверка на оригиналността и автентичността на дипломни и дисертационни работи, предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и плагиатство във ВУАРР