КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ :

30 часа:

Опазване на компонентите на околната среда в земеделския сектор

Агроекология

Пчеларство

Биологично пчеларство

Биологично земеделие

150 часа:

Зеленчукопроизводство

Овощарство

Лозарство

Билкарство

Биологично земеделие

Животновъдство

Пчеларство

Биологично пчеларство

Необходими документи

1.Диплома за завършено средно/висше образование

2. Лична карта

3. Снимка за документи – 1 бр.

4. Такса –

5. Медицинско за обучение от личния лекар

 

БАНКОВА СМЕТКА: ТБ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД, КЛОН РУСЕ

БАНКОВА СМЕТКА: BG64BUIN70071005196114 

БАНКОВ КОД:BUINBGSF

 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите извършва „Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба” по учебна програма, одобрена от Българска агенция по безопасност на храните.

Обучението на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба е съгласно чл. 84, ал. 2 и чл. 85 от Закона за защита на растенията (обн. ДВ бр. 61 от 25 юли 2014 г.) и Националния план за действие за устойчива употреба на пестициди в Р България – мярка 1, за придобиване на сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията.

Необходими документи

1.Диплома за завършено средно/висше образование

2. Лична карта

3. Снимка за документи – 1 бр.

4. Такса 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Професия: 723030 Парамедик

Специалности:

7230301 Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ - II степен на професионална квалификация

7230302 Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения - III степен на професионална квалификация

7230303 Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране на лекаря в спешната помощ - IV степен на професионална квалификация

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ :

1.  Здравен мениджмънт

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА И ИНДИВИДУАЛНА

Допълнителна информация, справки и подаване на документи на адрес:

 

 

гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 185   

тел. (082) 823 931

 

                       

 гр. Силистра, ул.”Черно море” № 1                                                                               

 тел. (086) 822 231

                                                     www.uard-ruse.bg