КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ :

30 часа:

Опазване на компонентите на околната среда в земеделския сектор

Агроекология

Пчеларство

Биологично пчеларство

Биологично земеделие

150 часа:

Зеленчукопроизводство

Овощарство

Лозарство

Билкарство

Биологично земеделие

Животновъдство

Пчеларство

Биологично пчеларство

Необходими документи

1.Диплома за завършено средно/висше образование

2. Лична карта

3. Снимка за документи – 1 бр.

4. Такса –

5. Медицинско за обучение от личния лекар

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите извършва „Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба” по учебна програма, одобрена от Българска агенция по безопасност на храните.

Обучението на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба е съгласно чл. 84, ал. 2 и чл. 85 от Закона за защита на растенията (обн. ДВ бр. 61 от 25 юли 2014 г.) и Националния план за действие за устойчива употреба на пестициди в Р България – мярка 1, за придобиване на сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията.

Необходими документи

1.Диплома за завършено средно/висше образование

2. Лична карта

3. Снимка за документи – 1 бр.

4. Такса 

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ :

1.  Здравен мениджмънт

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА, ДИСТАНЦИОННА И ИНДИВИДУАЛНА

Допълнителна информация, справки и подаване на документи на адрес:

 

Галена Генкова

каб.201, тел.: (082) 826 936

гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 185   

 

                       

 гр. Силистра, ул.”Черно море” № 1                                                                               

 тел. (086) 822 231

                                                     www.uard-ruse.bg