УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Най-ценното и устойчиво конкурентно предимство на съвременната организация са нейните служители. По тази причина специалистите, които притежават необходимите компетенции да подбират, мотивират и задържат качествен персонал, имат особено висока стойност и важност за бизнеса.

Целта на бакалавърската програма по Управление на човешките ресурси е да подготви професионалисти със задълбочени теоретични знания и практически умения за развитие и рационално оползотворяване на човешкия капитал. Специалността предлага компилация от знания и умения в областта на икономиката и бизнеса, социалните науки и психологията. Посредством общообразователни и специализиращи учебни дисциплини, студентите придобиват необходимата подготовка и квалификация за работа с хора и управление на тяхното трудово поведение както в стопанския, така и в нестопанския сектор.

Дипломираните бакалаври могат да се реализират като мениджъри по управление на човешките ресурси, ръководители на HR отдели, специалисти в такива звена, консултанти, преподаватели, научноизследователски кадри, както в публичната администрация, така и в частния бизнес.

Подробности за специалността на: http://www.uard.bg/bg/pages/view/187