Специалности в ОКС "Магистър"

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Прием по документи

 

Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки

 

Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

 

·     СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

·     СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА- 

·     УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

·     УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

·     УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ 

·     АРТМЕНИДЖМЪНТ

·     АДМИНИСТРАТИВНО - ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

.  ​   УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

·     МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ                                                            

-     ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

-     МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО- НОВА!

 

Професионално направление: ИКОНОМИКА

 

·   ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА  

 ·   ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

 ·   СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

·   МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС                                                                       

·   ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – ТУРИЗЪМ 

·   ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – МАРКЕТИНГ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 

           

 

Форми на обучение: редовна, задочна и дистанционна.

 

Продължителност на обучението: два, три или четири семестъра според професионалните области и професионалните направления на завършеното висше образование и на специалността в магистърската програма, за която се кандидатства:

- 4 семестъра с придобиване на 120 кредита след ОКС „Професионален бакалавър” в същото професионално направление или след ОКС „Бакалавър” или „Магистър” в различно професионално направление;

- 3 семестъра с придобиване на 90 кредита след ОКС „Бакалавър” от друга специалност на същото професионално направление;

- 2 семестъра с придобиване на 60 кредита след ОКС „Бакалавър” в същата специалност.

 

За повече информация посетете : www.uard.bg/bg/pages/view/56