Специалности в ОКС "Магистър"

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Прием по документи

 

Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки

            Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНО ЛИДЕРСТВО      
 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ       
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ 
 • АРТМЕНИДЖМЪНТ
 • АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
 • МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 • ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
 • СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ
 • МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО
 • МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ
 • МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНО ЛИДЕРСТВО
 • МЕДИЕН МЕНИДЖМЪНТ

Професионално направление: ИКОНОМИКА

 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ)
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ АГРОЛЕСОВЪДСТВО
 • ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО
 • СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ
 • МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС                                                                
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТУРИЗЪМ 
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 
 • БИЗНЕС ЛОГИСТИКА

Форми на обучение: редовна и задочна

Продължителност на обучението: два, три или четири семестъра според професионалните области и професионалните направления на завършеното висше образование и на специалността в магистърската програма, за която се кандидатства:

- 4 семестъра с придобиване на 120 кредита след ОКС „Професионален бакалавър” в същото професионално направление или след ОКС „Бакалавър” или „Магистър” в различно професионално направление;

- 3 семестъра с придобиване на 90 кредита след ОКС „Бакалавър” от друга специалност на същото професионално направление;

- 2 семестъра с придобиване на 60 кредита след ОКС „Бакалавър” в същата специалност.

За повече информация посетете : www.uard.bg/bg/pages/view/56