Специалности в ОКС "Магистър"

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Прием по документи

 

Област на висше образование: Социални, стопански и правни науки

            Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ - РО/ЗО/ДО
 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА - РО/ЗО/ДО
 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ - ЗО
 • МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ - ЗО/ДО
 • ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ - РО/ЗО
 • МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО - РО/ЗО
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ - ДО

Професионално направление: ИКОНОМИКА

 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА - ЗО
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ) - ЗО
 • МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС - ЗО
 • ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО - РО/ЗО/ДО
 • СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ - ЗО
 • БИЗНЕС ЛОГИСТИКА - ЗО

Форми на обучение: редовна РО, задочна ЗО, дистанционна ДО

Продължителност на обучението: два, три или четири семестъра според професионалните области и професионалните направления на завършеното висше образование и на специалността в магистърската програма, за която се кандидатства:

- 4 семестъра с придобиване на 120 кредита след ОКС „Професионален бакалавър” в същото професионално направление или след ОКС „Бакалавър” или „Магистър” в различно професионално направление;

- 3 семестъра с придобиване на 90 кредита след ОКС „Бакалавър” от друга специалност на същото професионално направление;

- 2 семестъра с придобиване на 60 кредита след ОКС „Бакалавър” в същата специалност.

За повече информация посетете : www.uard.bg/bg/pages/view/56