Програма "Еразъм"

ЕРАЗЪМ+Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014 г. и се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта.

Тя подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Образователна мобилност на обучаеми и обучители в сферата на висшето образование


Проектът за мобилност в областта на висшето образование се състои от една или повече от следните дейности: 

Студентска мобилност с цел обучение в друго висше учебно заведение в чужбина

С цел осигуряване на високи резултати и максимално въздействие върху студентите при реализиране на образователна мобилност, дейностите следва да съответстват на обучението по специалността на студента, както и на неговото личностно развитие. Мобилността с цел обучение може да включва и практика.

Обучителният период в чужбина следва да бъде част от обучителната програма на студента. Мобилността с цел обучение може да се реализира в процеса на придобиване на Бакалавърска, Магистърска или Докторска степен.

Продължителността на мобилността с цел обучение може да бъде между 3 и 12 месеца.

Участие в проекти за студентска мобилност с цел обучение могат да вземат изпращащи и приемащи организации, които са висши учебни заведения, притежаващи Еразъм Харта за висше образование.

Студентска мобилност с цел практика в предприятие или организация по специалността в чужбинa

Практиките в чужбина са допустими по време на обучението за придобиване на Бакалавърска, Магистърска или Докторска степен, като мобилността трябва да бъде реализирана по време на обучението или до една година след завършването на студента. Практиката следва да бъде интегрирана част от обучителната програма.

Продължителността на мобилността с цел практика може да бъде между 2 и 12 месеца 

Участие в проекти за студентска мобилност с цел практика могат да вземат:

- изпращащи и приемащи организации, които са висши учебни заведения, притежаващи Еразъм Харта за висше образование;

- държавни или частни организации активни на пазара на труда или в сферата на образованието, обучението и младежта.

Преподавателска мобилност с цел обучение

Дейността подкрепя професионалното развитие на преподавателски и непреподавателски състав под формата на обучителни семинари, периоди на наблюдения в партньорски институции или други организации в чужбина.

Преподавателската мобилност може да бъде с продължителност от 2 дни до 2 месеца.

Преподавателска мобилност с цел преподаване

Този тип мобилност позволява на преподаватели и служители на висши учебни заведения или предприятия да преподават в партньорска институция в чужбина.

Преподавателската мобилност може да бъде с продължителност от 2 дни до 2 месеца.

Проекти за преподавателска мобилност с цел обучение или с цел преподаване могат да реализират:

- изпращащи и приемащи организации, които са висши учебни заведения, притежаващи Еразъм Харта за висше образование;

- държавни или частни организации активни на пазара на труда или в сферата на образованието, обучението и младежта.

Прeди реализиране на студентска мобилност или мобилност на персонала, изпращащата и посрещащата организация подписват заедно със студентите/персонала Споразумение за обучение (Learning Agreement)/Споразумение за мобилност (Mobility Agreement), а с непреподавателския състав – Споразумение за мобилност (Mobility Agreement). Тези споразумения определят очакваните резултати от ученето, които да бъдат постигнати в рамките на обучителния период в чужбина, уточняват формалното признаване на обучението, и изброяват правата и задълженията на двете страни. Когато дейностите са между две институции, преди реализирането на обмена се подписва така нареченото „Междуинституционално споразумение”.

Партньори

Координатори