Информация за кандидат-студенти

            

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

ФИЛИАЛ РУСЕ

 

О Б Я В Я В А

 

ПРИЕМ  ‘2022 ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО

СЛЕДНИТЕ БАКАЛАВЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ:

 • УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
 • ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА
 • АГРАРНА ИКОНОМИКА
 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
 • ФИНАНСИ
 • СЧЕТОВОДСТВО
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 • БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ФОРМИ И СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА – 4 ГОДИНИ и  ЗАДОЧНА – 4 ГОДИНИ

За всички форми на обучение семестриалната такса през първата учебна година е 650 лв., а за останалите години е по 700 лв.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 01.02. ДО 27. 10. 2022 г.

Кръгове

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX*

Срок за подаване на документи

24.02.2022 

24.03.2022 

28.04.2022

26.05.2022 

23.06.2022

28.07.2022

25.08.2022

29.09.2022

27.10.2022

Конкурсен тест (за завършилите  до 2007 г. вкл.)

25.02.2022 

25.03.2022 

29.04.2022

27.05.2022

24.06.2022

29.07.2022

26.08.2022

30.09.2022

28.10.2022

Класиране

28.02.2022 

28.03.2022

02.05.2022

30.05.2022

27.06.2022

01.08.2022

29.08.2022

03.10.2022

31.11.2022

Записване

до 04.03.2022 

до      01.04.2022

 до    09.05.2022г.

до      03.06.2022

до        01.07.2022

до      05.08.2022

до         02.09.2022

до     07.10.2022

до      11.11.2022

Документи за кандидатстване

Диплома за завършено средно образование, плик-молба, документ за самоличност, квитанция за платена такса за участие в конкурса

                     *Забележка: Последният кръг се обявява при наличие на свободни места

 

ПРИЕМ  ‘2022 ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО

СЛЕДНИТЕ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ:

 

 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  КОРПОРАТИВНО ЛИДЕРСТВО
 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
 • СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
 • АРТМЕНИДЖМЪНТ
 • АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
 • УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
 • МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО
 • МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ
 • МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНО ЛИДЕРСТВО
 • ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
 • СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ
 • МЕДИЕН МЕНИДЖМЪНТ
 • МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ АГРОЛЕСОВЪДСТВО
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТУРИЗЪМ
 • ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
 • ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО
 • СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ
 • БИЗНЕС ЛОГИСТИКА
 • МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ – РЕДОВНА И ЗАДОЧНА; СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – ЕДНА ИЛИ ДВЕ ГОДИНИ

За всички форми на обучение семестриалната такса е 700 лв. 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 01.02. ДО 28. 10. 2022 г.

Кръгове

I

II

III

IV

V

VI

VII*

Срок за подаване на документи

21.04.2022 

27.05.2022 

24.06.2022

22.07.2022

26.08.2022

23.09.2022

28.10.2022

Класиране

26.04.2022 

30.05.2022

27.06.2022

25.07.2022

29.08.2022

26.09.2022

31.10.2022

Записване

до 29.04.2022 

до      03.06.2022

до        01.07.2022

до      29.07.2022

до         02.09.2022

до     30.09.2022

до      14.11.2022

Документи за кандидатстване

 

Диплома за завършено средно образование, диплома за висше образование, плик-молба, документ за самоличност, квитанция за платена такса за участие в конкурса

                     *Забележка: Последният кръг се обявява при наличие на свободни места

                           

гр. Русе, бул. „Цар Освободител” № 185                                           гр. Силистра, ул. ”Черно море” № 1Допълнителна информация, справки и подаване на документи на адрес:

тел.: (082) 823 931                                                                                    тел. (086) 822 231

www.uard-ruse.bg