ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА ЗА СТУДЕНТИ ОТ ОКС „МАГИСТЪР”

ТЕМИ ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА ЗА студенти от ОКС „МАГИСТЪР”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0000000000000 000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000 00000000000000000000 0000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000

ТЕМА

ЗА  СПЕЦИАЛНОСТ

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

СТУДЕНТ, специалност

1

Характеристика, особености и механизъм на действие на БФБ- София АД

ФБД

Проф. М. Асенова

 

2

Инвестиции във финансови инструменти (на примера на БФБ- София АД)

ФБД

Проф. М. Асенова

 

3

Инвестиционно и борсово посредничество - световен и български опит

ФБД

Проф. М. Асенова

 

4

Електронно котиране - световен и български опит

ФБД

Проф. М. Асенова

 

5

Борсовите индекси- основен индикатор за развитието на икономиката

ФБД

Проф. М. Асенова

 

6

Анализ на търговията на основния пазар на ценни книжа на БФБ-София АД

ФБД

Проф. М. Асенова

 

7

Състояние и проблеми в търговията на пазара на акции и облигации в България

ФБД

Проф. М. Асенова

 

8

Характеристика и начин на търговия със системата XETRA на БФБ-София АД

ФБД

Проф. М. Асенова

 

9

Характеристика и начин на търговия със системата COBOS на БФБ-София АД

ФБД

Проф. М. Асенова

 

10

Инфраструктура на капиталовия пазар в България

ФБД

Проф. М. Асенова

 

11

Маркетингова политика на банките /по примера на ТБ........./.

ФБД

Проф. М. Асенова

 

12

Теоретико-приложни аспекти на банковия маркетинг /по примера на ТБ........./.

ФБД

Проф. М. Асенова

 

13

Влияние на маркетинговата околна среда върху банките

ФБД

Проф. М. Асенова

 

14

Продуктова политика на банките /по примера на ТБ........./.

ФБД

Проф. М. Асенова

 

15

Комуникационна и дистрибуционна политика на банките /по примера на ТБ........./

ФБД

Проф. М. Асенова

 

ТЕМА

ЗА  СПЕЦИАЛНОСТ

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

СТУДЕНТ, специалност

16

Стратегически банков маркетинг- характеристика и начин на проявление в българските банки

ФБД

 

Проф. М. Асенова

 

17

Приложение на маркетинг микса в търговските банки

ФБД

Проф. М. Асенова

 

18

Продуктова и ценова маркетингова политика в търговските банки

ФБД

Проф. М. Асенова

 

19

Маркетингова информационна система – характеристика и начин на проявление

ФБД

Проф. М. Асенова

 

20

Междубанкова конкуренция - особености и начин на проявление в условия на криза

ФБД

Проф. М. Асенова

 

21

Състояние и проблеми на пазара на акции в България

ФБД

Проф. М. Асенова

 

22

Анализ на българския капиталов пазар в условия на криза

ФБД

Проф. М. Асенова

 

23

Организация на пазара на държавни ценни книжа в България

ФБД

Проф. М. Асенова

 

24

FOREX търговия на валутния пазар

ФБД

Проф. М. Асенова

 

25

Пазар на облигации – инструменти и участници

ФБД

Проф. М. Асенова

 

26

Електронен валутен пазар

ФБД

Проф. М. Асенова

 

27

Особености в търговията с търговски ценни книжа

ФБД

Проф. М. Асенова

 

28

Вътрешен държавен дълг и емитиране на ДЦК

ФБД

Проф. М. Асенова

 

29

Управление на държавния дълг

ФБД

Проф. М. Асенова

 

 

30

Инструменти и участници на първичния пазар на ценни книжа в България

 

ФБД

 

Проф. М. Асенова

 

31

Проблеми на кредитната дейност на банките (по примера на търговска банка „Х” АД).

ФБД

Доц. Б. Кръстев

 

32

Организация на потребителското кредитиране в банките (по примера на търговска банка „Х” АД).

ФБД

Доц. Б. Кръстев

 

33

Анализ и управление на кредитния портфейл на банките (по примера на търговска банка „Х” АД).

ФБД

Доц. Б. Кръстев

 

34

Анализ на собствения капитал и капиталовата адекватност на банките (по примера на търговска банка „Х” АД).

ФБД

Доц. Б. Кръстев

 

 

 

ТЕМА

 

ЗА  СПЕЦИАЛНОСТ

 

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

 

СТУДЕНТ, специалност

35

Анализ на печалбата и рентабилността на банките (по примера на търговска банка „Х” АД).

ФБД

Доц. Б. Кръстев

 

36

Анализ на качеството на банковите активи (по примера на търговска банка „Х” АД).

ФБД

Доц. Б. Кръстев

 

37

Анализ на финансовото състояние на банките (по примера на търговска банка „Х” АД).

ФБД

Доц. Б. Кръстев

 

38

Анализ на рентабилността, доходността и ликвидността на банките (по примера на търговска банка „Х” АД).

ФБД

Доц. Б. Кръстев

 

39

Анализ на банковите активи и пасиви (по примера на търговска банка „Х” АД)

ФБД

Доц. Б. Кръстев

 

40

Анализ на ликвидността и платежоспособността на фирма „Х”.

ФБД, СУ

Доц. Б. Кръстев

 

41

Анализ на финансовото състояние на фирма „Х”.

ФБД, СУ

Доц. Б. Кръстев

 

42

Анализ на печалбата и рентабилността на фирма „Х”.

ФБД, СУ

Доц. Б. Кръстев

 

43

Анализ и управление на приходите и разходите на фирма „Х”.

ФБД, СУ

Доц. Б. Кръстев

 

44

Финансов анализ на фирмата (по примера на фирма „Х”)

ФБД, СУ

Доц. Б. Кръстев

 

45

Алтернативи за усъвършенстване на държавния одит

СО

Проф. Е. Стоянов

 

46

Проблеми в работата на независимия одит

СО

Проф. Е. Стоянов

 

47

Развитие и усъвършенстване в работата на вътрешния контрол

СО

Проф. Е. Стоянов

 

48

Възможности за оптимизация на системата за вътрешен одит

СО

Проф. Е. Стоянов

 

49

Проектния контрол – състояние и пътища за развитие

СО

Проф. Е. Стоянов

 

50

Проблеми в проектния одит

СО

Проф. Е. Стоянов

 

51

Стратегическият контрол в българското предприятие

СО

Проф. Е. Стоянов

 

52

Ключови проблеми на финансовия контрол в РБългария

СО

Проф. Е. Стоянов

 

53

Основни проблеми в превенцията срещу финансовите нарушения

СО

Проф. Е. Стоянов

 

54

Проблеми на взаимодействието между финансово-контролните институции

СО

Проф. Е. Стоянов

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ**

ЗА  СПЕЦИАЛНОСТ

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

СТУДЕНТ, специалност

 

Основи на управлението.

 

 

 

55

Стил на ръководство.

ФБД, СУ, СО

Доц. Н. Минчев

 

56

Същност и основен модел на мотивацията.

ФБД, СУ, СО

Доц. Н. Минчев

 

57

Методи на управление.

ФБД, СУ, СО

Доц. Н. Минчев

 

58

Управление на групи.

ФБД, СУ, СО

Доц. Н. Минчев

 

59

Същност и управление на конфликти.

ФБД, СУ, СО

Доц. Н. Минчев

 

 

Планиране и прогнозиране.

 

 

 

60

Планирането в системата на управлението.

ФБД, СУ, СО, ИУА

Доц. Н. Минчев

 

61

Методи за прогнозиране.

ФБД, СУ, СО, ИУА

Доц. Н. Минчев

 

62

Метод на времевите графици.

ФБД, СУ, СО, ИУА

Доц. Н. Минчев

 

63

Фирмено планиране.

ФБД, СУ, СО, ИУА

Доц. Н. Минчев

 

64

Стратегическо планиране.

ФБД, СУ, СО, ИУА

Доц. Н. Минчев

 

 

Предприемачество.

 

 

 

65

Иновациите в сектора на малките и средните предприятия.

ФБД, СУ, СО, МЧР

Доц. Н. Минчев

 

66

Създаване на нов малък бизнес.

ФБД, СУ, СО, МЧР

Доц. Н. Минчев

 

67

Същност и значение на бизнес плана.

ФБД, СУ, СО, МЧР

Доц. Н. Минчев

 

68

Характеристика на успешния предприемач.

ФБД, СУ, СО, МЧР

Доц. Н. Минчев

 

69

Рискове в предприемаческата дейност.

ФБД, СУ, СО, МЧР

Доц. Н. Минчев

 

 

Стратегическо управление.

 

 

 

70

Корпоративна, делова, функционална и оперативна стратегия.

ФБД, СО

Доц. Н. Минчев

 

71

Стратегически анализ.

ФБД, СО

Доц. Н. Минчев

 

72

Внедряване на стратегическа алтернатива.

ФБД, СО

Доц. Н. Минчев

 

 

Бизнес стратегии.

 

 

 

73

Големи стратегии.

ФБД, СУ, ИУА

Доц. Н. Минчев

 

74

Еталонни стратегии.

ФБД, СУ, ИУА

Доц. Н. Минчев

 

** Конкретизиране на темата – след среща с научния ръководител.

 

 

ТЕМА

ЗА  СПЕЦИАЛНОСТ

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

СТУДЕНТ, специалност

75

Калкулиране на себестойността на продукцията (по примера на предприятие.....)

СО

Проф. С. Димитрова

 

76

Организация на отчитане на разходите на предприятието (по примера на предприятие.....)

СО

Проф. С. Димитрова

 

77

Счетоводна политика на предприятието (по примера на предприятие.....)

СО

Проф. С. Димитрова

 

78

Анализ на печалбата и рентабилността на предприятието (по примера на предприятие.....)

СО

Проф. С. Димитрова

 

79

Организация на отчитане на дейността на Пенсионно осигурителните дружества (по примера на ПОД....)

СО

Проф. С. Димитрова

 

80

Организация на отчитане на разходите и приходите на застрахователните дружества (по примера на застрахователно дружество)....

СО

Проф. С. Димитрова

 

81

Организация на отчитане на застрахователните и презастрахователните операции (по примера на застрахователно дружество....)

СО

Проф. С. Димитрова

 

82

Годишен финансов отчет на предприятия, прилагащи Международен счетоводен стандарт -1 (по примера на предприятие....)

СО

Проф. С. Димитрова

 

83

Организация на отчитане на дейността на осигурителните фондове за ДОО

СО

Проф. С. Димитрова

 

84

Организация на отчитане на дейността на здравно-осигурителния фонд.

СО

Проф. С. Димитрова

 

85

Анализ на осигуреността и използването на дълготрайните материални активи на предприятието (по примера на фирма....);

ФБД, СУ, СО

Проф. С. Димитрова

 

86

Анализ на производителността на труда (по примера на фирма....);

ФБД, СУ, СО

Проф. С. Димитрова

 

87

Анализ на капитала и капиталовата структура на предприятието (по примера на фирма....);

ФБД, СУ, СО

Проф. С. Димитрова

 

ТЕМА

ЗА  СПЕЦИАЛНОСТ

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

СТУДЕНТ, специалност

88

Анализ на активите на предприятието (по примера на фирма....);

ФБД, СУ, СО

Проф. С. Димитрова

 

89

Анализ на материалните запаси на предприятието (по примера на фирма....);

ФБД, СУ, СО

Проф. С. Димитрова

 

90

Анализ на фиансовото състояние на препдриятието (по примера на фирма....);

ФБД, СУ, СО

Проф. С. Димитрова

 

91

Анализ на ликвидността на предприятието (по примера на фирма....);

ФБД, СУ, СО

Проф. С. Димитрова

 

92

Анализ на разходите на предприятието (по примера на фирма....);

ФБД, СУ, СО

Проф. С. Димитрова

 

93

Анализ на приходите на предприятието по примера на фирма....);

ФБД, СУ, СО

Проф. С. Димитрова

 

94

Анализ на финансовия резултат и на рентабилността на предприятието (по примера на фирма....).

ФБД, СУ, СО

Проф. С. Димитрова

 

95

Отчитане на капитала на банките (по примера на ТБ....).

ФБД

Проф. С. Димитрова

 

96

Отчитане на разходите и приходите на банките (по примера.....)

ФБД

Проф. С. Димитрова

 

97

Отчитане на безналичните плащания (по примера на ТБ....)

ФБД

Проф. С. Димитрова

 

98

Отчитане на емисионно-касовите операции (по примера на...)

ФБД

Проф. С. Димитрова

 

99

Отчитане на кредитните операции на ТБ (по примера на ТБ....)

ФБД

Проф. С. Димитрова

 

100

Годишният финансов отчет на ТБ – основа на управленските решения (по примера на ТБ....)

ФБД

Проф. С. Димитрова

 

101

Отчитане на дейността на бюджетно предприятие (по примера на бюджетно предприятие....)

ФБД

Проф. С. Димитрова

 

102

Отчитане на разходите и приходите на общините (по примера на община....)

ФБД

Проф. С. Димитрова

 

103

Отчитане на разходите и приходите на бюджетното предприятие (по примера на бюджетно предприятие....)

ФБД

Проф. С. Димитрова

 

104

Годишен финансов отчет на бюджетното предприятие (по примера на бюджетно предприятие.....)

ФБД

Проф. С. Димитрова

 

ТЕМА

ЗА  СПЕЦИАЛНОСТ

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

СТУДЕНТ, специалност

105

Предизвикателства и проблеми при измерване на кредитния риск при корпоративни клиенти.

ФБД

Доц. Г. Георгиев

 

106

Измерване на кредитния риск при физически лица по примера на банка ……………………….

ФБД

Доц. Г. Георгиев

 

107

Кредитен анализ на физически лица по примера на банка

ФБД

Доц. Г. Георгиев

 

108

Кредитен анализ на корпоративни клиенти по примера на банка

ФБД

Доц. Г. Георгиев

 

109

Предизвикателства и проблеми при измерване на лихвения риск.

ФБД

Доц. Г. Георгиев

 

110

Влияние на лихвения риск върху банковата активност

ФБД

Доц. Г. Георгиев

 

111

Мениджмънт на паричните процеси при потребителски кредити по примера на банка ……………………….

ФБД

Доц. Г. Георгиев

 

112

Предизвикателства и проблеми при оценяване на пазарния риск в търговските банки

ФБД

Доц. Г. Георгиев

 

113

Предизвикателства и проблеми при оценяване на операционния риск в търговските банки

ФБД

Доц. Г. Георгиев

 

114

Мениджмънт на лихвения риск

ФБД

Доц. Г. Георгиев

 

115

Дюрационен анализ на банковия дисбаланс

ФБД

Доц. Г. Георгиев

 

116

Сравняване на жилищни кредити

ФБД

Доц. Г. Георгиев

 

117

Оценяване и управление на банковата ликвидност

ФБД

Доц. Г. Георгиев

 

118

Предизвикателства и проблеми пред ипотечното кредитиране в България

ФБД

Доц. Г. Георгиев

 

119

Новият стандарт за ликвидност съгласно Базел III

ФБД

Доц. Г. Георгиев

 

120

Предизвикателства пред съвременния финансов риск мениджмънт

ФБД

Доц. Г. Георгиев

 

121

Изследване развитието на ипотечното кредитиране в България за последните 10 години.

ФБД

Доц. Г. Георгиев

 

122

Изследване развитието на потребителското кредитиране в България за последните 10 години.

ФБД

Доц. Г. Георгиев

 

 

 

 

 

 

ТЕМА

ЗА  СПЕЦИАЛНОСТ

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

СТУДЕНТ, специалност

123

Изследване развитието на корпоративното кредитиране в България за последните 10 години.

ФБД

Доц. Г. Георгиев

 

124

Предизвикателства и проблеми при измерване на кредитния риск при корпоративни клиенти.

ФБД

Доц. Г. Георгиев

 

125

Измерване на кредитния риск при физически лица по примера на банка ……………………….

СУ

Доц. Г. Георгиев

 

126

Мениджмънт на паричните потоци при кредити за оборотни средства по примера на банка ……………………….

СУ

Доц. Г. Георгиев

 

127

Кредитен анализ на физически лица по примера на банка

СУ

Доц. Г. Георгиев

 

128

Методи за измерване на банковата ликвидност

СУ

Доц. Г. Георгиев

 

129

Предизвикателства и проблеми при измерване на лихвения риск.

СУ

Доц. Г. Георгиев

 

130

Влияние на лихвения риск върху банковата активност

СУ

Доц. Г. Георгиев

 

131

Мениджмънт на паричните процеси при потребителски кредити по примера на банка ……………………….

СУ

Доц. Г. Георгиев

 

132

Предизвикателства и проблеми при оценяване на пазарния риск в търговските банки

СУ

Доц. Г. Георгиев

 

133

Мениджмънт на лихвения риск

СУ

Доц. Г. Георгиев

 

134

Дюрационен анализ на банковия дисбаланс

СУ

Доц. Г. Георгиев

 

135

Сравняване на жилищни кредити

СУ

Доц. Г. Георгиев

 

136

Оценяване и управление на банковата ликвидност

СУ

Доц. Г. Георгиев

 

137

Предизвикателства и проблеми пред ипотечното кредитиране в България

СУ

Доц. Г. Георгиев

 

138

Новият стандарт за ликвидност съгласно Базел III

СУ

Доц. Г. Георгиев

 

139

Предизвикателства пред съвременния финансов риск мениджмънт

СУ

Доц. Г. Георгиев

 

140

Изследване развитието на ипотечното кредитиране в България за последните 10 години.

СУ

Доц. Г. Георгиев

 

 

 

 

 

 

ТЕМА

ЗА  СПЕЦИАЛНОСТ

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

СТУДЕНТ, специалност

141

Изследване развитието на потребителското кредитиране в България за последните 10 години.

СУ

Доц. Г. Георгиев

 

142

Изследване развитието на корпоративното кредитиране в България за последните 10 години.

СУ

Доц. Г. Георгиев

 

143

Измерване на кредитния риск при физически лица по примера на банка ……………………….

СУ

Доц. Г. Георгиев

 

144

Мениджмънт на паричните потоци при кредити за оборотни средства по примера на банка ……………………….

СУ

Доц. Г. Георгиев

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОННИ АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С НАУЧНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ:

 

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС

Проф. Мариана Асенова

assenova_mariana@hotmail.com

Проф. Константин Цветков

kscvetkov@gmail.bg

Проф. Севдалина Димитрова

sevdalina_bg@mail.bg

Проф. Евгений Стоянов

evg_stojanov@abv.bg

Доц. Георги Георгиев

gp.georgiev@yahoo.com

Доц. Недко Минчев

nmintchev@hotmail.com

Доц. Бисер Кръстев

biserkr@mail.bg

 

ЕЛЕКТРОННИ АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С НАУЧНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ:

 

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС

Проф. Мариана Асенова

assenova_mariana@hotmail.com

Проф. Константин Цветков

kscvetkov@gmail.bg

Проф. Севдалина Димитрова

sevdalina_bg@mail.bg

Проф. Евгений Стоянов

evg_stojanov@abv.bg

Доц. Георги Георгиев

gp.georgiev@yahoo.com

Доц. Недко Минчев

nmintchev@hotmail.com

Доц. Бисер Кръстев

biserkr@mail.bg