НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Целта на магистърската програма е да осигури комплексна и задълбочена подготовка на висококвалифицирани специалисти, отговарящи на международните стандарти за професионализъм в областта на УЧР. Основната задача на обучението е да предостави знания и да формира практически умения за управление на персонала в условията на глобална, динамична и силно конкурентна пазарна среда. Съдържанието на програмата е ориентирано към изграждане на компетенции във всички фундаментални аспекти на УЧР - механизми за проектиране на ефективни системи за УЧР и тяхното синхронизиране с бизнес стратегията на организацията; юридическа рамка на трудовите отношения (вкл. антидискриминационно законодателство); специфика на външния и вътрешен пазар на труда; съвременни методи за привличане, подбор и мобилизиране таланта на работната сила; принципи за изграждане на справедливи и мотивиращи системи за възнаграждение; използване на информационни системи, улесняващи дейността на специалистите; психологическа среда на УЧР и методи за нейното изследване; инструментариум на управленското консултиране.

Програмата има универсална приложимост и завършилите магистри могат успешно да се реализират във всички стопански и нестопански сектори като:

-          мениджъри по УЧР;

-          сътрудници в департаментите по УЧР;

-          специалисти в консултантски фирми и агенции;

-          мениджъри на всички нива в организационната йерархия;

-          ръководители на екипи;

-          преподаватели и обучители;

-          изследователи и т.н.