ЗА ЗАВЪРШВАЩИТЕ ОКС "МАГИСТЪР" : УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

У К А З А Н И Я

за оформяне на дипломна работа

 

 

 

I. ОБЩО ОФОРМЛЕНИЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа се оформя в следния ред:

 

1. Заглавна страница

 

 

 

ФИЛИАЛ РУСЕОписание: Описание: J:\TOLEDO DESIGN\Vuarr\2013\Blanki\Vuarr-bg-blanka-01.png

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

Тема:    .........................................................................

 

 

 

 

 

 

        Дипломант:                                                              Научен ръководител:

 

       Специалност:

       ОКС:

       Фак. №:

 

 

 

 

 

 

 

 

Русе

- 2014-

 

 

 

2. Увод. Започва на нова страница, като на първия ред, центрирано с главни букви, удебелено (Bold) се изписва УВОД.

3. Следва изложението на дипломната работа по гла­ви и параграфи. Всяка глава започва на нова стра­ница като заглавието й се изписва с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт (Bold). Параграфите и подпараграфите се номерират по следния начин:

 

ГЛАВА ПЪРВА

ЗАГЛАВИЕ НА ГЛАВАТА

1. Заглавие на параграф

Текст от изложението ................

1.1. Заглавие на подпараграф

Текст от изложението ..........................

1.2. Заглавие на подпараграф

Текст от изложението ................................

 

4. Заключение. Започва на нова страница, като на първия ред, центрирано с главни букви, удебелено (Bold) се изписва ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

5. Библиография. Започва на нова страница, като на първия ред, центрирано с главни букви, удебелено (Bold) се изписва БИБЛИОГРАФИЯ.

6. Съдържание. Оформя се на нова страница. Включва увода, всички части, параграфи и подпараграфи на изложението, заключение, библиография и приложения със съответните страници, на които започват. Номерацията на страниците започва от увода.

7. Приложения. Всяко приложение започва на нова страница, като на първия ред, дясно подравнено с главни букви, с удебелен шрифт (Bold) се изписва ПРИЛОЖЕНИЕ и неговия пореден номер. Основният текст на дипломната работа трябва да препраща към използваните приложения с израза (вж.: приложение 2), който се поставя в края на изречението в скоби. Като приложения не се допускат реклами и  материали, неподходящи за научен текст.

 

 

II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ НА ТЕКСТА НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

 

1. Общи изисквания. Страниците трябва да бъдат във формат А4 (21cm x 29,7cm).  Полетата на всяка страница да бъдат както следва:

- горе 2,54 cm;          - долу 2,54 cm;

- ляво 2,54 cm;          - дясно 2,54 cm.

При форматирането на текста се спазват следните параметри:

·       Шрифт (Font): Times New Roman, размер 14 пункта (14 pt.) или Ariel 12 пункта (12 pt.), стил нормален (Regular), курсив (Italic) само за ключови понятия;

·        Междуредие (Line spacing): 1,5 lines;

·        Всеки абзац започва с отстъп (First line) 1,25 cm;

·        Бележки под линия: шрифт Times New Roman, размер 10 pt., междуредие Single;

·        Основният текст и бележките под линия да бъдат двустранно подравнени (Alignment: Justified);

·        Номерация на страниците: долу, центрирано, с арабски цифри;

 

 

2. Съдържание.

В съдържанието надписите „Увод”, „Заключение”, „Библиография”, „Приложения” и заглавията на главите са с размер на шрифта 14 pt. , удебелено. Заглавията на параграфите са с размер на шрифта 12 pt., удебелено.

3.Заглавия на глави, параграфи и подпараграфи

Заглавията на главите се изписват с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт, размер 14 pt. Параграфите са с размер на шрифта 14 pt., удебелено, с ляво подравняване. Подпараграфите са с размер на шрифта 12 pt., удебелено, с ляво подравняване.

На съответните страници в дипломната работа надписите „УВОД”, „ЗАКЛЮЧЕНИЕ”, „БИБЛИОГРАФИЯ” и „ПРИЛОЖЕНИЕ”са с размер на шрифта 14 pt.

 

           

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УВОДА

 

Обем на увода  – около 2,3 страници. Елементи:

·       актуалност и значимост на проблема;

·       предмет на изследването;

·        цел на дипломната работ;

·       задачи на дипломната работа;

·        използвана методика;

·        аспекти, които няма да бъдат засегнати в дипломната работа и причините за това.

 

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

 

Изложението трябва да съдържа три ясно откроени части – теоретична, аналитична и заключителна.

Теоретична част – в  нея се разкриват теоретичните основи и концепции по темата. Извършва се задълбочен и целенасочен преглед и обобщение на основните теоретични възгледи, подходи, модели в изследванията на водещи автори в областта.

Аналитична част – основна част на дипломната работа. Има изследователски характер. Дипломантът анализира състоянието и развитието на изследвания обект чрез практическо приложение на различни модели.

Заключителна – съдържа препоръки и предложения за решаване на установените проблеми в аналитичната част.

 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАКЛЮЧЕНИЕТО

 

В заключението накратко (до 2 страници) се синтезират основните резултати и препоръки в дипломната работа. Те могат да бъдат с теоретична и практическа насоченост.

 

 

 

 

VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ

 

Изложението може да вклю­чва мисли, идеи, постановки, части от нормативни доку­менти и данни, взаимствани от други литературни източници. Те могат да бъдат преразказани или буквално цитирани. При цитиране (както и при преразказ) –  непосредствено след цитата се отварят скоби. В тях се изписва авторът, годината на издаване на труда, страницата, на която е посоченият цитат. Пример: (Лаш, 2004, 213)

 

 

VII. ОФОРМЯНЕ НА ТАБЛИЦИ, ФИГУРИ И ФОРМУЛИ

 

1. Таблици. Таблиците в изложението трябва да бъдат номери­рани и озаглавени. Номерирането на таблиците става с арабски числа, последователно за цялото изложение, за да се установи общия им брой (Таблица 1, Таблица 2,..). Номерът на таблицата се поставя непосредствено преди заглавието с дясно подравняване и удебелен шрифт (Bold). Заглавието на таблицата трябва да бъде формулирано кратко, като се изписва центрирано с удебелен шрифт (Bold).

Задължително е в текста да има коментар и препратка към разположените в дипломната работа таблици – например: (вж.: табл. 3).

Всяка таблица следва да се разположи по възмож­ност на една страница. Ако се налага пренасяне на следва­ща страница, в горния десен ъгъл се пише „продължение”.

Когато в таблиците се ползват данни от други изследвания, техният източник задължително се цитира непосредствено под таблицата. Ако в някоя от таблиците се представят изчислени от автора показатели, необходимо е да се посочи източника на данни, тъй като показателите са производни на първична информа­ция (например „Изчислено по данни на Статистически го­дишник на Република България, 1998,   с.315-316.”).

2. Фигури. Всяка фигура (схема, диаграма) трябва да има пореден номер и ясно, кратко и точно заглавие. Номерирането става по система, аналогична на таблиците с тази разлика, че тук номерът и заглавието се поставя центрирано под фигурата. Необходима е легенда за разчитане на показате­лите. Задължително е в текста да има коментар и препратка към разположените в дипломната работа фигури – например: (вж.: фиг. 5). Източникът на данните във фигурите се цитира под линия.

 

VIII. ОФОРМЯНЕ НА БИБЛИОГРАФИЯТА

 

Източниците се подреждат по азбучен ред, според имената на авторите, като първо се посочват тези на кирилица, а след това на латиница. Списъкът е с ляво подравняване. Фамилията на автора и годината са изписани удебелено (Bold). Поставя се двоеточие и отново, без удебеляване, се изписва фамилията. След запетая се посочва малкото име на автора. Следват – заглавие на произведението, град, година на издаване, страница. Пример:

 

Хокинг 1993: Хокинг, Стивън. Кратка история на времето. С., 1993. с., 144

Borer 1996 : Borer, Alain. Beweinung des Joseph Beuys. Eine Werkubersicht 1945– 1985. Munchen, 1996.

 

            Статии от списания:

Сандърс 1979: Сандърс, Скот.  Левачеството на модерната литература. В: Бюлетин на СБП, 1979, кн. 1.

            От интернет:

Брикън 2001: Брикън, Мередит. http://www.lcc.gatech.edu/~bolter/degrees.html.

 

 

IX. ПЕЧАТ И ПОДВЪРЗВАНЕ

 

Дипломантът трябва да подвърже два екзем­пляра от дипломната си работа. Подвързването се извършва с твърда черна корица или с пластмасов гребен (спирала), прозрачно безцветно фолио и черен гръб. Подвързаната дипломна работа се представя на научния ръководител, който я подписва по своя преценка.

 

 

СТРУКТУРА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДИПЛОМНАТА РАБОТА

 

Увод: актуалност на темата, обща дефиниция на обекта и предмета на дипломната работа, определяне на цел и задачи. Тук се уточняват и възможните ограничения на анализа на дадения проблем, особеностите на използваната литература и възприетата гледна точка.

 

Първа глава: има постановъчен характер и се занимава с обекта на дипломната работа. В тази глава се уточнява понятийният апарат, посочва се състоянието на проблема в литературата, достойнствата и недостатъците на вече съществуващите негови решения, като се идентифицират нерешените задачи. Посочва се как избраната тема се вписва в  тези нерешени задачи и се формулира работна хипотеза.

 

Втора глава: свързана е с предмета на дипломната работа, с изграждането на собствен модел, с разгръщането на анализа и привеждането на аргументи, доказващи дефинираната хипотеза. Обобщават се и възникващите въпроси.

 

Трета глава: има формално-оценъчен характер и съдържа обща оценка на резултатите, които, ако дипломантът желае, би могъл да подкрепи с емпирично изследване, въведено тук. В тази глава се обобщават и вероятните проблеми, очертават се нерешените, както и евентуалните възможности за тяхното решаване. 

 

Заключение: съдържа общ преглед на извършеното, излага направените изводи и препоръки и обобщава породените от анализа насоки за бъдещи изследвания.