ВУАРР Пловдив получава безвъзмездно 719 000 лв.

На 15 октомври 2012 г. в зала "Сердика" на хотел "Шератон" министър-председателят на България Бойко Борисов връчи лично на ректора на ВУАРР доц. д-р инж. Димитър Димитров договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ в размер на 719 000 лв.

Финансираният проект "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите" цели въвеждане и развитие на електронни форми на дистанционно обучение във висшето училище за работа във високотехнологична среда в удобно за обучаемите време и място.

Специфичните цели на проекта са:

- интензивно и ефективно използване на най-новите ИКТ и въвеждане на иновационни образователни технологии за повишаване на качеството на обучение;
- равен достъп до образование за един значително по-широк кръг обучаеми - хора от отдалечени райони, хора с увреждания, майки, заети лица и др.;
- достъп до най-новите информационни и комуникационни технологии и обмен на информация за придобиване и усъвършенстване на умения за критично мислене, организационни и комуникативни умения, активно гражданско съзнание и социално взаимодействие за формиране на компетентности за управление и развитие на кариера;
- предлагане на обучение, адаптирано към индивидуалните потребности, избор на преподаватели и курсове, учене през целия живот;
- активни комуникации между участниците и осигуряване на обратна връзка;
- мотивация за активно участние на обучаемите, сами контролиращи процеса на учене - не само като потребители, но и като създатели на учебно съдържание и споделяне на опит и знания с другите - връзка студент-студент, работа в екипи;
- разпространяване и мултиплициране на положителен опит;
- присъединяване към Европейското образователно и научно пространство.

Предвидените дейности в проекта са насочени към региони, отдалечени от академичните градове и със слабо развита образователна дейност. Чрез реализацията на проекта, и по-конкретно чрез изграждането на системата за електронно обучение и видеоконферентна връзка, студенти от цяла България ще имат възможност за равен достъп до образователни услуги, както и до всички учебни материали.

Целевите групи на проекта са преподаватели и студенти на висшето училище. Проектът ще обхване 81 бр. преподаватели, 14 бр. административен персонал и 1230 студенти.

Очакваният ефект върху целевите групи е формиране на умения за използване на информационните и комуникационните технологии и за учене през целия живот чрез осигуряване на достъп и инфраструктура - технически ресурси и информация; двустранна комуникация и разширяване на предлаганите курсове и програми според потребностите.