СЧЕТОВОДСТВО

Студентите от ОКС "бакалавър" по специалност "Счетоводство" придобиват теоретични и практически знания, умения и компетенции за разбиране на същността на счетоводството и счетоводната информация, за връзката им с основните функции на управлението на предприятието, за методите и техниките на създаване и използване на счетоводната информация, за нормативната уредба на счетоводството в България, както и за неговата организация в отчетно обособените структури.Обучението има за цел да подготви висококвалифицирани кадри с основни познания и умения за:

  • текущото счетоводно отчитане на стопанските операции и процеси, възникващи в предприятията;

  • изготвянето на годишния финансов отчет на предприятието, основан на правилното тълкуване и прилагане на постановките, заложени в МСФО, МСС и СС.;

  • анализ на финансовото състояние на предприятията.

Знанията на студентите от тази специалност дават широки възможности и перспективи за професионална реализация в публичния и корпоративни сектори на икономиката на РБългария: търговски, производствени, бюджетни, банкови, застрахователни и пенсионносигурителни предприятия, както и предприятията осъществяващи счетоводна и одиторска дейност, органите на вътрешния контрол, Сметната палата, данъчна, митническа администрация и т.н.

 

Подробности на: http://www.uard.bg/bg/pages/view/186