КУРСОВЕ ПО МЯРКА 111

  КУРСОВЕ В ОБЛАСТТА НА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО

 

1. Съвременни технологии в зеленчукопроизводството – 150 часа

2. Нови технологии в отглеждането на зърнени култури – 150 часа

3. Създаване и отглеждане на овощни насаждения и ягодоплодни култури и получаване на екологично чиста продукция – 150 часа

4. Съвременни технологии в лозарството и получаване на продукция с високи хранителни и технологични качества – 150 часа

5. Продукти за растителна защита и приложение в земеделието – 30 часа

6. Събиране, култивиране и използване на лечебни растения – 30 часа

 

В ОБЛАСТТА НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

 

7. Иновации в животновъдството и безопасност на храните – 150 часа

 

В ОБЛАСТТА НА АГРОЕКОЛОГИЯТА

 

Специфични програми по агроекологични пакети по мярка 214

 

8. Биологично растениевъдство – 30 часа

9. Биологично пчеларство – 30 часа

 

ИНФОРМАЦИОННИ СЕСИИ

 

1. Информационна сесия по мярка 214 „Агроекологични плащания”

2. Базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието

3. Биологично земеделие

4. Маркетинг и реализиране на продукцията от земеделското стопанство

5. Управление на неприятелите на земеделските култури – добри растителнозащитни практики

 

6. Качество и безопасност на храните – ветеринарномедицински изисквеания и употреба на лекарства, пестициди, тежки метали и афлатоксини

 

7. Традиционно животновъдство – опазване на застрашени от изчезване местни породи

 

ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА
ЗА КУРСА
„СЪЗДАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОВОЩНИ НАСАЖДЕНИЯ И ЯГОДОПЛОДНИ КУЛТУРИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА ПЛОДОВА ПРОДУКЦИЯ”
 
ПО МЯРКА 111 „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ”
 
Дата
Начало
Тема
Преподавател
Хорариум
01.09.
16,00 ч.
Основи на растениевъдството
Д-р Д. Илиева
02.09.
16,00 ч.
Основи на растениевъдството
Д-р Д. Илиева
3Л+3У
03.09.
16,00 ч.
Основи на растениевъдството
Д-р Д. Илиева
05.09.
16,00 ч.
Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. Правила за добра земеделска практика съгласно Наредбата
Д-р П. Момчилова
06.09.
16,00 ч.
Основни проблеми на опазване на околната среда в земеделието.
Проф. Ст. Влахов
07.09.
16,00 ч.
Екологичен контрол на почви. Определяне на хумуса в почвите.
Доц. Г. Митев
08.09.
16,00 ч.
Вземане на проби от природни източници. Консервиране, съхранение и транспортирането им
Доц. Г. Митев
09.09.
16,00 ч.
Овощарство
Доц. Г. Пепелянков
10.09.
16,00 ч.
Овощарство
Доц. Г. Пепелянков
11.09.
16,00 ч.
Овощарство
Доц. Г. Пепелянков
12.09.
16,00 ч.
Овощарство
Доц. Г. Пепелянков
13.09.
16,00 ч.
Овощарство
Доц. Г. Пепелянков
14.09.
16,00 ч.
Овощарство
Доц. Г. Пепелянков
15.09.
16,00 ч.
Овощарство
Доц. Г. Пепелянков
16.09.
16,00 ч.
Овощарство
Доц. Г. Пепелянков
17.09.
16,00 ч.
Овощарство
Доц. Г. Пепелянков
18.09.
16,00 ч.
Овощарство
Доц. Г. Пепелянков
19.09.
16,00 ч.
Овощарство
Доц. Г. Пепелянков
20.09.
16,00 ч.
Овощарство
Доц. Г. Пепелянков
3Л+3У
21.09.
16,00 ч.
Овощарство
Доц. Г. Пепелянков
23.09.
16,00 ч.
Управление на земеделското производство
Проф. К. Василев
24.09.
16,00 ч.
Управление на земеделското производство
Проф. К. Василев
26.09.
16,00 ч.
Управление на земеделското производство
Проф. К. Василев
27.09.
16,00 ч.
Управление на земеделското производство
Проф. К. Василев
28.09.
16,00 ч.
Управление на земеделското производство
Проф. К. Василев
29.09.
16,00 ч.
Управление на земеделското производство
Проф. К. Василев
                                                                                                                               ОБЩО        150 часа