Студентска мобилност

Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм +“ стартира през 2014 г. и предоставя възможност на студентите да реализират определен период на обучение/ практика в европейски висши образователни институцииили партньорски организации. 

Студентската мобилност се осъществява в рамките на предварително сключени междуинституционални споразумения между изпращащия и приемащия университети. И двата университета следва да имат валидна Университетска Харта „Еразъм“.

Номерът на Еразъм хартата на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е: 244901-EPP-1-2014-1-BG-EPPKA3-ECHE, а Еразъм кода: BG PLOVDIV09.

За периода на своето обучение, студентите не заплащат в университета-партньор:

- Академична такса за обучение

- Такса за регистрация в приемащата институция

- Такса за полагане на изпити

- Такса за достъп до лаборатории

- Такса за ползване на библиотеки

В приемащото висше училище могат да бъдат събирани малки такси за ползване на помощни материали (фотокопия, лабораторни материали и др.), осигуровки, студентски съюзи, на същите основания, на които те се заплащат от студентите на приемащата институция. 

Изпращащата българска институция следва да гарантира пълно признаване на престоя на обучение на своите Еразъм студенти в европейските висши училища, посредством Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), чрез която натовареността на студента в учебния процес се измерва с кредити.

 

 

Мобилност на студентите с цел обучение

Мобилността на студентите с цел обучение може да бъде с продължителност от 3 до 12 месеца (включително и задължителна практика, ако е планирана). 

Студентите трябва да са завършили първата година от своето обучение. 

Критерии за кандидатстване и участие в студентска мобилност с цел обучение:

- Среден успех от обучението на студента до момента, не по-нисък от 4.50;

- Документ за вледеене на чужд език (важи диплома от езикова гимназия или международно признат сертификат;

*Кандидатите, които не притежават такъв документ, полагат изпит по чужд език.

- Мотивация за придобиване на знания, умения и компетенции в европейска среда.

Документи за кандидатстване: 

- Уверение от Учебен отдел, от което е видно че имате права на редовен или задочен студент

- Молба(по образец)

- Мотивационно писмо

- Документ за вледеене на езика, скойто се кандидатства (диплома от езикова гимназия или международно признат сертификат). Закандидати, представили такъв документ, изпита по език отпада. 

Вашите ангажименти, като Еразъм студент: 

- Да подпишете Learning Agreement for studies (по образец) – тристранно споразумение между вас, висшето училище, в което се обучавате и университета-партньор. В него се отразяват дисциплините, които сте избрали да изучавате в приемащия университет и дисциплините, които предстои да се изучават през семестъра в изпращащия университет.

- Да представите след Еразъм обучението си:

1) Академична справка от приемащия университет, в която са отразени взетите изпити, оценките и броя кредити, които съответните дисциплини носят;

2) Сертификат за престой в приемащия университет.

- Да заплатите семестриалната си такса във ВУАРР за семестъра/семестрите, през които ще се обучавате в приемащия университет.

За периода на вашето обучение, Вие получавате Еразъм грант, който е фиксиран в зависимост от групата държави, в която ще се осъществява мобилността (виж Приложение 1).

* За съпътстващи документи при отчитане периода на мобилност, освен гореспоменатите основни документи, се обръщайте към Международен отдел – ВУАРР, Пловдив, ет. 1, стая №8; тел. за връзка: 032/ 966 811

Образци на документи:

Молба 

Learning Agreement for studies

Приложение 1

 

Мобилност на студентите с цел практика

Мобилността на студентите с цел практика може да бъде с продължителност от 2-12 месеца.

Наскоро завършилите висше образование, могат да участват в практика. Този тип участници трябва да бъдат селектирани от ВУАРР, по време на последната си година на обучение и трябва да реализират и приключат своята практика в чужбина в рамките на една година от дипломирането си.

Документи за кандидатстване:

- Уверение от Учебен отдел, от което е видно че имате права на редовен или задочен студент

- Молба по образец

- Мотивационно писмо

- Документ за вледеене на езика, с който се кандидатства 

Вашите ангажименти, като Еразъм студент: 

- Да подпишете Learning Agreement for traineeships (по образец) – тристранно споразумение между вас, висшето училище и организацията-партньор, в която ще се провежда практиката;

- Да представите след приключване на периода на практика от приемащата организация, в който са отразени резултатите от проведения стаж Сертификат за престой в приемащата организация.

- Да заплатите семестриалната си такса във ВУАРР за семестъра/семестрите, през които ще се осъществява стажът. 

За периода на вашата практика, Вие получавате Еразъм грант, който е фиксиран в зависимост от групата държави, в която ще се осъществява мобилността (виж Приложение2).

* За съпътстващи документи при отчитане периода на мобилност, освен гореспоменатите основни документи, се обръщайте към Международен отдел – ВУАРР, Пловдив, ет. 1, стая №8; тел. за връзка: 032/ 966 811.

Образци на документи: 

Молба 

Learning Agreement for traineeships

Приложение 2