Управление на информационните системи

 

Завършилите получават:

 

             -  знания в следните области: икономика и управление, техническо и програмно осигуряване, проектиране и използване на бизнес информационни системи, електронен бизнес, законодателство в сферата на електронното управление и електронната администрация;

 

             - умения за : моделиране на организационните процеси, анализ на статистически данни, изготвяне на бизнес план, анализ на нуждите от използване на информационни технологии в бизнес процесите и организациите, използване на съвременните информационни технологии в бизнеса, внедряване и поддържане на програмни продукти в бизнес организациите, управление на информационните ресурси.

 

 

Студентите, завършили специалността ще придобият квалификация мениджър и ще могат да се реализират във всички организации(държавни, частни, нестопански), в които се прилагат информационните технологии: държавната администрация, местната администрация, фирми, свързани с разработването и внедряването на софтуер, банковата сфера, митнически и данъчни институции, производствени фирми, търговски фирми и т.н.

Подробности за специалността на: http://www.uard.bg/bg/pages/view/90