Ректорът Димитър К. Димитров и зам.ректорът Васко Василев получиха научното звание професор

 

В своето слово при отбелязване на събитието проф. д-р инж. Димитър К. Димитров отбеляза: “ При анализа на развитието на висшето образование в моята научна разработка „Усъвършенстване на системата за управление на висшето образование в условията на глобализация на пазарните отношения“, достигнах до извода, че най-важният фактор във висшето образование е академичният състав. Това са мозъците, които са създали здравите морални и професионални основи на висшето образование.  Това трябва да опазим и съхраним.

Ректорът на ВУАРР констатира, че двамата с професор Василев имат един прагматичен подход и към науката, и към висшето образование. „Всичко това се отразява на нашата амбиция за една научно-приложна ориентация на едно образование, адаптирано към нуждите на бизнеса и на обществените потребности, не толкова високотеоретично, а на принципа: „Толкова теория, колкото е нужна на практиката!“. В това отношение ВУАРР непрекъснато поддържа контакти с бизнеса и поощрява преподавателите си в тази посока. За нас е гордост нашите преподаватели да работят с бизнеса. Защото така те живеят два живота. Имат практически опит, за да разкажат своите истински примери на студентите, когато обясняват теоретичните постановки. Имат и онова признание от практиката, което е необходимо, за да могат да го предадат и на студентите. Неслучайно ние сме единственият ВУЗ в страната, който няма регистрирани безработни. Няма друг такъв прецедент.  Преди 22 години тръгнахме с 60 студенти, които нараснаха 150 пъти. Вече сме дипломирали 15 хиляди висшисти. Продължаваме напред, има още какво да постигаме.“

От своята страна зам.-ректорът на ВУАРР проф. Васко Василев сподели: „Да продължаваме да творим наука. Много се радвам, че имаме с професор Димитров заедно този ден. Защото в крайна сметка човек работи в екип и се чувства щастлив, когато хората, с които работи действително са стойностни“.