НОВО! Курсове за професионална квалификация на педагогически специалисти и професионална квалификация "учител"

ВУАРР обявява прием на документи за курсове за професионална квалификация на педагогическите специалисти съгласно изискванията на Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Обученията се провеждат при следните условия: 8 академични часа присъствени и работа в платформата за електронно обучение на ВУАРР.


Документи се приемат от 1 до 30 октомври 2017 г.

Цени: 48 часа – 144 лв., 32 часа – 96 лв., 18 часа – 54 лв.

Обученията стартират при набиране на група от 5 обучаеми. Възможно е да се подпише с конкретно училище и договор за обучение. При обучение на групи от над 10 обучаеми се ползва 20% отстъпка от таксата за обучение.

***

Във висшето училище се организира и обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ съгласно Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител" в сила от учебната 2017/2018 година за лица със завършено висше образование в ОКС „Бакалавър“ или ОКС „Магистър“ в професионални направления 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика

Продължителност на обучението: 3 семестъра


Цени: 450 лв. на семестър за редовна форма на обучение, 350 лв. на семестър за задочна форма на обучение,390 лв. на семестър– за дистанционна форма на обучение

Обученията се провеждат в редовна, задочна и дистанционна форма.

В обученията могат да се включат настоящи (в трети и четвърти курс) и завършили студенти на ВУАРР.


***

Теми на курсовете за професионална квалификация на учители и информация за обучение за придобиване на професионална квалификация "учител"