ВУАРР разкрива нови специалности и специализации

Две нови специалности – „Бизнес предприемачество“ и „Бизнес логистика“, разкрива от новата академична година Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.

Специалността „Бизнес и предприемачество“ предлага придобиване на теоретични знания и практически умения в областта на управлението на бизнеса и предприемаческата дейност, формиране на икономическа, екологична и социална култура, възпитаване на предприемаческо мислене и поведение. Студентите имат възможност да стартират и развиват собствен бизнес; да се реализират като ръководители на различни равнища в бизнес организации; да извършват консултантска и експертна дейност; да участват в национални и международни проекти; да работят в научноизследователски организации.
Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър” и професиoнална квалификация “Икономист”.

Специалността „Бизнес логистика“ предлага придобиване на знания и умения за интегрирано управление на логистичните дейности в съвременните бизнес организации. Студентите намират професионална реализация на различни нива на управление във всички отрасли и сфери на икономиката, вкл. организации, специализирани в логистичните услуги, производствени и търговски предприятия, структури на държавното и местното управление, експертни, консултантски и научни организации.
Завършилите придобиват професиoнална квалификация “Магистър по бизнес логистика”.

Кандидат-студентите могат да заложат и на „Корпоративно лидерство“ - свободно избираема профилираща специализация в магистърските програми „Стопанско управление“ и „Мениджмънт и бизнес психология“, която предлага обучение в областта на съвременните разбирания за лидерството, корпоративната култура и организационното развитие. Студентите придобиват знания за най-важните концепции и парадигми за лидерството в условията на глобализационните процеси и инициативи за устойчиво развитие във връзка с развитието и приложението на нови корпоративни практики. Специално внимание се отделя на социално отговорните инициативи като основен елемент на доброто корпоративно управление и ефективното лидерство.

ВУАРР предлага и две специализации за обучаемите в ОКС „Бакалавър“:

„Международна търговия“ представя най-новите тенденции в световната икономика и търговия и дава възможност на студентите да придобият комплексни знания относно: международните търговски и финансови операции, данъчната, митническа и търговска политика, съвременните глобализационни процеси и икономическите отношения между държавите. Разгледани са начините за повишаване на конкурентоспособността на бизнес организациите в международна среда и приложението на различни икономически инструменти за постигане на устойчив растеж.

„Корпоративна сигурност“ разглежда управлението на сигурността на организациите в контекста на съвременните разбирания за организация на политиките и системите за корпоративна сигурност. Акцентът е поставен върху фирмен шпионаж и контрашпионаж, управлението на рисковете, противодействието на корупционни практики и финансовата сигурност, както и взаимодействието между елементите на националната и корпоративната сигурност.