БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

От учебната 2020/21 г. ВУАРР разкрива нова специалност "Бизнес и предприемачество" от професионално направление "Икономика" с ОКС "Бакалавър".

Кандидатстване - с диплома за завършено средно образование, чрез конкурс по документи /за завършили след 2007 г. с ДЗИ/ или чрез конкурсен изпит тест /за завършилите преди 2007г./